ข้อมูลและเอกสารต่างๆ

1. ข้อมูลภัยพิบัติประเภทต่างๆ

1.วาตภัย
2.อุทกภัย
3.แผ่นดินไหว
4.ดินโคลนถล่ม
5.ไฟป่าและหมอกควัน
6.ภัยแล้ง

2. เอกสารคู่มือความรู้เรื่อง ภัยพิบัติ

3. หนังสือการ์ตูนชุด "เรียนรู้สาธารณภัย"

 

4. คู่มือ การเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ