อบรมการใช้เครื่องมือสื่อสาร

  
กิจกรรมฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสารให้กับชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่นในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน