รณรงค์ในชุมชนและโรงเรียน

 

รู้เท่า รู้ทัน เตรียมความพร้อมเพื่อรับต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ ที่อาจการขึ้นในอนาคต ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

กิจกรรมรณรงค์ให้กับเด็กนักเรียน ในโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

ทีมข่าว Disaster 

มูลนิธิกระจกเงา